Spotkanie „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania”

Wydarzeniem towarzyszącym międzynarodowej konferencji gospodarczej „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” jest spotkanie sieciujące w powiecie staszowskim w ramach – Ośrodka Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim pn. „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania” organizowanej w ramach zadania publicznego wspieranie działań statutowych think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, działających nie dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym), wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Zadanie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Konkurs PROO-4 Edycja 2023.

Plan spotkania:
09.00 – 09.30 – powitalna kawa
09.30 – 10.00 – diagnoza aktualnych potrzeb współpracy międzysektorowej w powiecie
10.00 – 10.15 – metody i przykłady efektywnej współpracować w oparciu o partnerstwa publiczno- społeczne
10.15 – 10.30– sposoby pozyskiwania źródeł finansowania na realizację projektów międzysektorowych
10.30-11.00 – dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

Cel nadrzędny zadania pn. „Ośrodek Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim” zakłada poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną, w tym samorządową i organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem działań i dyskusji będzie wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.

W ramach działalności Think Tanku przewiduje się wstępnie realizację takich zadań jak: tworzenie polityk publicznych (rozpocznie je konferencja sieciująca skierowana zarówno do przedstawicieli NGO jak i JST) oraz realizacja zadań publicznych (m.in. inicjatyw mieszkańców opracowanych podczas 14 warsztatów tematycznych w powiatach). W ramach działań sieciujących zakładamy przeprowadzenie warsztatów i paneli eksperckich skierowanych do przedstawicieli JST i NGOs (zakres: tworzenie partnerstw, programów, modeli współpracy, klauzul społecznych czy budżetu partycypacyjnego).

System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w poszczególnych samorządach województwa świętokrzyskiego jest różnorodny.

Narzędzia i instrumenty partnerskich działań administracji publicznej i sektora pozarządowego zostaną dostosowane do specyficznych potrzeb mieszkańców danego powiatu.

W ramach zaplanowanych warsztatów uczestnicy spotkań zaprezentują efekty, korzyści i rezultaty realizowanych dotąd inicjatyw oraz zapoznają się z innymi inicjatywami realizowanymi przez III sektor, które zrealizowane zostały w innych powiatach województwa.

Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań będą przede wszystkim liderzy, członkowie zarządu NGOs, pracownicy NGOs i wolontariusze, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby decyzyjne (kierownicy, dyrektorzy, naczelnicy, sekretarze) jak również inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO, działania związane z prawem zamówień publicznych, specjaliści ds. promocji i rozwoju, pełnomocnicy ds. współpracy z III sektorem. Ponadto pośrednio również mieszkańcy, którzy włączeni będą w działania związane z planowaniem, diagnozowaniem i wdrażaniem działań w projekcie. Do udziału w zadaniu publicznym zachęcamy również osoby pełniące funkcje uchwałodawcze – radnych, członków zarządów i rad dzielnicy, sołtysów.

Spotkanie odbędzie się dnia 22.11.2023 r. w godzinach 9:00-11:00
Adres: PIRAMIDA (Oaza Spokoju Grzybów, Zakątek Świętokrzyski) k. Staszowa. Grzybów 75A

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Nasi partnerzy

Portal powstał dzięki wsparciu

Skip to content